Algemene voorwaarden

Laatste update op Februari 14, 2021

Algemene Voorwarden Bedrijven

The following 7 parts summarize the terms & conditions you agree on when doing business with Meet Jack.

Deel 1

De termijn van levering is een streeftermijn, hier kan van worden afgeweken. Het recht op levering ontstaat voor jou, als afnemer, vanaf het moment dat jouw bestelling bij Meet Jack, door Meet Jack is aanvaard en -elektronisch- aan jou is bevestigd. Meet Jack heeft altijd het recht een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld om redenen van gebrek aan - tijdelijke - kwantiteit.

Deel 2

Wordt de streeftermijn met meer dan een week overschreden, dan heb je het recht om de bestelling elektronisch (per email) te annuleren. Andere redenen om een bestelling te annuleren komen jou, als afnemer, niet toe. Een te late levering of een annulering van de levering (door wie dan ook) levert geen recht op schadevergoeding op.

Deel 3

Het leveren van de bestelling doe Meet Jack mogelijk niet zelf. Mede om die reden verzoekt Meet Jack je de kwantiteit en de kwaliteit van de levering direct na ontvangst te controleren. Is er iets niet goed, dan moet je dat Meet Jack binnen 1 dag elektronisch (per mail) laten weten, waarna voor aanvulling en/of vervanging zorg zal worden gedragen, zonder dat er recht op schadevergoeding of annulering ontstaat. Na deze dag gaat Meet Jack ervan uit dat alles in orde is (= vervaltermijn). Direct na ontvangst van de levering gaat het risico daarvan over op jou (= risico-overdracht). Je bent verplicht om de aangekochte producten direct bij aflevering in ontvangst te nemen.

Deel 4

De producten worden allemaal bevroren aangeleverd. Het is je bekend dat de Meet Jack producten bederfelijke waren zijn wanneer deze uit de vriezer worden bewaard en/of te lang in de vriezer worden bewaard. Na levering zijn de producten maximaal twaalf maanden houdbaar en bruikbaar, maar het etiket is hierin leidend. Net als andere bederfelijke waren check je de producten nogmaals voordat je ze aan jouw klanten uitserveert. Jij dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht.

Deel 5

Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., en gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Meet Jack bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Deel 6

Indien zich door (leveranciers van) Meet Jack geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dien je met de betreffende producten te handelen conform de door Meet Jack in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

Deel 7

Meet Jack aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover jij als afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Meet Jack. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

Deel 8

Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Meet Jack voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Meet Jack tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.

Algemene Voorwarden Consumenten

The following 7 parts summarize the terms & conditions you agree on when doing business with Meet Jack.

Deel 1

De termijn van levering is een streeftermijn, hier kan van worden afgeweken. Het recht op levering ontstaat voor jou, als afnemer, vanaf het moment dat jouw bestelling bij Meet Jack, door Meet Jack is aanvaard en -elektronisch- aan jou is bevestigd. Meet Jack heeft altijd het recht een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld om redenen van gebrek aan - tijdelijke - kwantiteit.

Deel 2

Wordt de streeftermijn met meer dan een week overschreden, dan heb je het recht om de bestelling elektronisch (per email) te annuleren. Andere redenen om een bestelling te annuleren komen jou, als afnemer, niet toe. Een te late levering of een annulering van de levering (door wie dan ook) levert geen recht op schadevergoeding op.

Deel 3

Het leveren van de bestelling doe Meet Jack niet zelf. Mede om die reden verzoekt Meet Jack je de kwantiteit en de kwaliteit van de levering direct na ontvangst te controleren. Is er iets niet goed, dan moet je dat Meet Jack binnen 1 dag elektronisch (per mail) laten weten, waarna voor aanvulling en/of vervanging zorg zal worden gedragen, zonder dat er recht op schadevergoeding of annulering ontstaat. Na deze dag gaat Meet Jack ervan uit dat alles in orde is (= vervaltermijn). Direct na ontvangst van de levering gaat het risico daarvan over op jou (= risico-overdracht). Je bent verplicht om de aangekochte producten direct bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien de producten meer dan een dag zijn behouden, kan de bestelling niet meer worden geretourneerd.

Deel 4

De producten worden allemaal bevroren aangeleverd. Het is je bekend dat de Meet Jack producten bederfelijke waren zijn wanneer deze uit de vriezer worden bewaard en/of te lang in de vriezer worden bewaard. Na levering zijn de producten nog maximaal twaalf maanden houdbaar en bruikbaar maar het etiket is hierin leidend. Net als andere bederfelijke waren check je de producten nogmaals voordat je ze gebruikt. Jij dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt/geconsumeerd, tenzij je dit voor eigen rekening en risico doet.

Deel 5

Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., en gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Meet Jack bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Deel 6

Indien zich door leveranciers van Meet Jack geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dien je met de betreffende producten te handelen conform de door Meet Jack in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

Deel 7

Meet Jack aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover jij als afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Meet Jack. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Meet Jack voor schade wordt uitgesloten.