Algemene voorwaarden

Terms and Conditions Meet Jack

Deel 1

De termijn van levering is een streeftermijn, hierkan van worden afgeweken. Het recht op levering ontstaat voor jou, als afnemer,vanaf het moment dat jouw bestelling bij Meet Jack, door Meet Jack is aanvaarden -elektronisch- aan jou is bevestigd. Meet Jack heeft altijd het recht eenbestelling te weigeren, bijvoorbeeld om redenen van gebrek aan - tijdelijke -kwantiteit.

Deel 2

Wordt de streeftermijn met meer dan een weekoverschreden, dan heb je het recht om de bestelling elektronisch (per email) teannuleren. Andere redenen om een bestelling te annuleren komen jou, alsafnemer, niet toe. Een te late levering of een annulering van de levering (doorwie dan ook) levert geen recht op schadevergoeding op.

Deel 3

Het leveren van de bestelling doe Meet Jack mogelijkniet zelf. Om die reden verzoekt Meet Jack je de kwantiteit en de kwaliteit vande levering direct na ontvangst te controleren. Is er iets niet goed, dan moetje dat Meet Jack binnen 1 dag elektronisch (per mail) laten weten, waarna vooraanvulling en/of vervanging zorg zal worden gedragen, zonder dat er recht opschadevergoeding of annulering ontstaat. Na deze dag gaat Meet Jack ervan uitdat alles in orde is (= vervaltermijn). Direct na ontvangst van de leveringgaat het risico daarvan over op jou (= risico-overdracht). Je bent verplicht omde aangekochte producten direct bij aflevering in ontvangst te nemen.

Deel 4

De producten worden allemaal bevroren aangeleverd.Het is je bekend dat de Meet Jack producten bederfelijke waren zijn wanneerdeze uit de vriezer worden bewaard en/of te lang in de vriezer worden bewaard.Voor de houdbaarheid van de Meet Jack producten wordt verwezen naar het etiketop de verpakking. Net als andere bederfelijke waren check je de productennogmaals voordat je ze aan jouw klanten uitserveert. Jij dientervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staatvermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht.

Deel 5

Gegevens betreffende het verkochte zoalseigenschappen, kwaliteit, kleur enz., en gegevens in drukwerken, tekeningen,afbeeldingen, monsters e.d., door Meet Jack bij de aanbieding verstrekt, wordennaar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullennimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Deel 6

Indien zich door leveranciers van Meet Jackgeïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakkingontstane productgebreken, dien je met de betreffende producten te handelenconform de door Meet Jack in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

Deel 7

Meet Jack aanvaardt uitsluitend de wettelijkeverplichting tot schadevergoeding indien en voorzover jij als afnemer bewijstdat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van MeetJack. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordtuitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

Deel 8

Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor MeetJack voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheidvoor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde ookontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoalsgevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Meet Jack tegenalle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijdenof geleden schade.